Phone (902)  765 0055  ~ Fax: (902) 765 4017  ~ Cell: (902) 847 5293  ~ E-mail: info@ Greenwoodrentall.ca  ~ Design: MarketingAV.ca
Interior:  Carpet & Tiles  & Flooring
Carpet & Tile Seamer / Cutter 10.- 10.- 40.- 15.- 120.- Carpet Cicker 10.- 10.- 40.- 15.- 120.- Tile Roller 12.- 15.- 60.- 23.- 180.- Tile Cutter 10.- 10.- 40.- 15.- 120.- Tile Saw 30.- 40.- 160.- 60.- 480.- Floors Floor Screw Gun 20.- 30.- 120.- 45.- 360.- Edger 20.- 30.- 120.- 45.- 360.- Sander 30.- 40.- 160.- 60.- 480.- Drum & Edger 45.- 65.- 280.- 90.- 840.- Nailer 20.- 30.- 120.- 45.- 360.- Nailer & Camp 35.- 50.- 200.- 75.- 600.-
Description of tool Cost per: Minimum Day Week Weekend Month